We zijn een multidisciplinair ontwerpbureau met meer dan 40 jaar expertise in landschapsarchitectuur en stedenbouw. Vanuit Amsterdam werken we aan een breed scala van internationale en nationale opdrachten.

Craftsmanship

Harmonising Nature and Culture

Cultural Memory

Radical Contextualism

Poetic Clarity

Empowering Communities

Craftsmanship

Ons vak zien we als het beoefenen van een ambacht, dat we beheersen langs twee assen: de dimensie van materiaal versus die van methode.

Nike Campus

‘Methode’ kent een zorgvuldige relatie met onze visie op het ambacht. We identificeren onszelf als makers. Vakmensen. Ontwerpers die het vak beoefenen en beheersen. Alleen het presenteren van beelden, visies en vergezichten is voor ons geen doel op zich. We bewijzen dat we juist in staat zijn ontwerpen daadwerkelijk te bouwen. Testen heeft onze voorliefde. Ideeën verlaten onze tekentafel om aan de praktijk getoetst te worden in de vorm van 3D-model, maquette of mock-up. Dat culmineert in een werkwijze waarin we innovatieve opvattingen over constructie verbinden aan contextueel gefundeerde ontwerpen.

‘Materiaal’ vatten we daarnaast op in de zin van de tastbaarheid van een project. Van belang zijn daarin voor ons: materialisatie, verfijning en aandacht voor details. We zijn trots op ons kunstzinnig elan en onze durf. En omdat we ons vak als ambacht opvatten, kunnen we onze vaardigheden als bouwers tot expressie brengen. Vakmanschap, en precisie daarin, zien we als onlosmakelijk verbonden aan hoe we projecten invullen en begeleiden. De manifestatie van al deze opvattingen verzekert de toekomstbestendigheid van onze ontwerpen.

Radical Contextualism

Elke plek is anders. Een optelling van ondergrond, geschiedenis, gebruikers en ruimtelijke elementen. We zijn ervan overtuigd dat een goed project begint met een holistische lezing van de plek en zijn context. Met oog voor bodem, hydrologie, ecologie, economie en sociale situatie.

Objets Trouvés

Voor ons zijn de beginselen van de filosofische stroming Radical contextualism bij uitstek van toepassing op ons werk. Die stroming gaat ervan uit dat enkel binnen een bepaalde context vastgesteld kan worden wat ‘waar’ is. Bij het ontwerp van een landschap, stadsdeel of plek geldt dat ook.

Daar waar principes uitwisselbaar zijn tussen verschillende plekken, is een ontwerp dat nooit. Elk ontwerp is de synthese van idee en lokale condities en komt voort uit de unieke narratief van de plek. In plaats van het schrijven van een compleet nieuw verhaal streven we ernaar juist een volgend hoofdstuk toe te voegen. Dat nieuw cachet geeft en zich opnieuw laat lezen. Soms is daar een plotwending voor nodig, soms slechts een alinea – om een verhaal dat al prachtig is te vervolmaken.

Harmonising Nature and Culture

Er is een paradigmaverschuiving nodig om naar een nieuwe balans tussen natuur en cultuur te bewegen. We zien onszelf als pleitbezorgers van die verschuiving. In onze ogen vervullen landschapsarchitecten een onmisbare rol: als ontwerpers van de leefomgeving. We dragen nadrukkelijk bij aan de bewustwording van die rol. Deze missie vullen we niet in als window dressing – we ervaren die als daadwerkelijke drijfveer, die aan de basis ligt van alles dat we doen.

De Laat

We werken op het snijvlak tussen cultuur en natuur. Ontwerp vervult daarbij de behoefte aan een leidraad in processen van klimaatadaptatie en het vergroten van biodiversiteit.

Ten opzichte van de natuur voelen we een zekere nederigheid, en voelen de urgentie om natuurlijke processen en spelers toe te laten in onze stedelijke omgeving. Daarmee scheppen we de voorwaarden voor een nieuw evenwicht. Niet geënt op het nastreven van ons eigen comfort. Maar op een holistische benadering die alle belangen in balans brengt en zorgt voor harmonie tussen de mens en andere soorten.

Poetic Clarity

In een wereld die iedere dag complexer lijkt te worden, geloven we in het landschap als de gemeenschappelijke basis van alle natuur en leven. Ons streven is overzicht te scheppen met een rustige, democratische en inclusief ontworpen openbare ruimte gericht op medemenselijkheid.

Landgoed de Tempel en Nieuw Rhodenrijs

Helderheid kenmerkt het handschrift waarmee we antwoord willen geven op complexe ruimtelijke vraagstukken. We herkennen de noodzaak van een tijdloos ontwerp als ingreep tegen de verrommeling van onze alledaagse leefomgeving. Waar landschapsarchitectuur het risico loopt de nadruk te leggen op grafische compositie, spannen wij ons in om in vier dimensies te ontwerpen.  Een choreografie van het landschap waarin beweging en tijd centraal staan voor samenspel. Een ruimtelijk ontwerp dat daadwerkelijk loskomt van het platte vlak.

Helderheid ontstaat wanneer we keuzes maken. Voor herkenbare contrasten of uitgesproken leegte. En ook op het niveau van lijnvoering: intenser, helderder, krachtiger. We komen tot de kern door de schoonheid van het landschap te vieren met duidelijke ingrepen. Logische keuzes met een sterke poëtische lading: de handtekening van ons bureau.

Cultural Memory

‘The landscape bears witness to the passing of time; it contains a living memory of all who have lived in it.’ (Tim Ingold, antropoloog) Dit culturele geheugen bevat sporen van iets dat groter is dan onze zintuigen kunnen waarnemen. We bouwen voort op het verhaal van een plaats. Niet door behoud of reconstructie, maar door cultureel erfgoed een toekomstbestendige rol te geven. Wij voegen een nieuw hoofdstuk toe en maken de geschiedenis zo toegankelijk en tastbaar.

St Plechelmusplein

Elk ontwerp begint voor ons met een onderzoek naar de natuurlijke en cultuurelementen, de tradities en het gebruik van de plek. Daarin gaan we nadrukkelijk op zoek naar gelaagdheid. Door die werkwijze slagen we erin de verborgen kwaliteiten van een plek te ontsluiten.

Onze kracht daarbij is het ontrafelen van tijd-gerelateerde complexiteiten. Met precisie en conceptuele helderheid cureren we cultureel erfgoed zodat het de geschiedenis ontsluit. Naast het scheppen van voorwaarden voor het gebruik is het essentieel te zorgen voor een geleidelijke transformatie. Door een nieuw hoofdstuk toe te voegen, kunnen we betekenisvolle ervaringen en nieuwe herinneringen bieden.

Empowering Communities

Naast vormgeven van plekken dragen we ook zorg voor het regisseren van processen in tijd en ruimte. Cruciaal daarin is de rol van gebruikers – in de breedste zin van het woord. We ontwerpen voor de multiculturele samenleving die Nederland is. Daarom moedigen we de diversiteit van meningen en ervaringen van alle betrokkenen aan.

Klaprozenweg Noord

We beschouwen die meningen en ervaringen als een verrijking van ons ontwerp. Onze verantwoordelijkheid is om in onze processen en plannen de uiteenlopende belangen te wegen en te integreren. Omdat de verschillende gemeenschappen daarin nadrukkelijk inbreng hebben, geeft dat hen de mogelijkheid merkbaar bij te dragen aan verandering.

Daarbij treden we op als mediator tussen mens, landschap en natuur. In die rol zijn we bedreven in het organiseren en leiden van participatieprocessen. We nemen die processen serieus: we luisteren naar uiteenlopende stemmen en bieden zo een platform aan verschillende gemeenschappen. Dat zijn niet altijd gemeenschappen van de mens – ook het landschap of de natuur kan de ‘minderheid’ vormen.

Onze primaire missie is verbinden. Van plaatsen, mensen en natuur. Cruciaal is het scheppen van voorwaarden voor duurzaam gebruik en het mogelijk maken van een geleidelijke transformatie.

We geloven in vakmanschap. Zo creëren we uitgesproken, overzichtelijke composities. Poëtisch helder. Opmerkelijke ideeën koppelen we aan een goed ontwerp en bijzondere aandacht voor detail en materiaal. Als ons antwoord op de uitdagingen van vandaag.