2020 - 2021

Tussenwater

2020 - 2021

Tussenwater

De noordflank van de Hondsrug vormt een steile grens naar het lage, natte veenlandschap van het Hunzedal. Na de voorlaatste ijstijd is de ondergrond van de Hunzevallei opgevuld met fijn zand, later bedekt door dikke kussens hoogveen. Nu ligt er een laagveenlandschap dat rond het Zuidlaardermeer grotendeels is ingericht als natuurgebied. De wens om dit gebied te laten profiteren van het kwelwater uit de Hondsrug staat op gespannen voet met de drinkwaterwinning van Groningen die hier ook plaatsvindt. Hoewel de Hunzevallei grenst aan Hoogezand, Haren en Groningen is het gebied slecht toegankelijk; stad en natuurgebied liggen hier met de ruggen naar elkaar.

Locatie

Zuidlaardermeergebied

Opdrachtgever

Gemeente Groningen

Jaar
2020 - 2021
Oppervlak

5000 ha

Door minder neerslag en meer verdamping dreigen delen van Noord-Nederland ‘s zomers te verdrogen. De zoetwateraanvoer vanuit het IJsselmeer naar deze gebieden zal in de toekomst onzekerder worden. In de winter wordt het neerslagoverschot afgevoerd naar de Waddenzee; een proces dat bemoeilijkt wordt door de zeespiegelstijging. Dit gaat voor een waterveiligheidsprobleem zorgen. In de Hunzevallei moet genoeg zoet water geborgen worden om veenoxidatie tegen te gaan, om dertig procent meer drinkwater te winnen en om zoet water te kunnen exporteren naar omringende gebieden. Met Aquabattery Recharged wordt de disbalans tussen neerslagoverschot en -tekort omgebogen in een lokale en natuurlijke zoetwaterbron. Het stroomdal van de Hunze wordt een sponslandschap dat optimaal gebruik maakt van de aanvoer van zoet kwelwater van het hogergelegen Drents Plateau. Het landschap laadt zich in de natte wintermaanden als een batterij op. Zo is er in de droge zomermaanden genoeg drinkwater en bevordert het de ontwikkeling van veennatuur. Bovendien verdwijnt hiermee de afhankelijkheid van wateraanvoer vanuit het IJsselmeer.

Een sponslandschap biedt perspectief voor veel opgaven. Zo wordt bodemdaling tegengegaan en wordt CO2 niet meer uitgestoten maar juist vastgelegd in nieuwe bossen. Met een gegarandeerde zoetwatervoorziening kan de landbouwtransitie in de naastgelegen veenkoloniën op gang komen. De biodiversiteit en de economische en recreatieve waarde van het gebied worden vergroot met het ontstaan van een uitgestrekt veenmoeraslandschap. Het gebied vormt een toevluchtsoord voor migrerende wetland-vogelsoorten. Samen met Geopark de Hondsrug en de Drentsche Aa vormt het Hunzedal zo een groot en nieuw nationaal landschap van formaat.