2022

Ringbaan Zuid

2022

Ringbaan Zuid

Met het Koersdocument voor Ringbaan Zuid wordt de toon voor de toekomst van een karakteristiek stuk naoorlogs Tilburg gezet. Voorheen de zuidelijke rand van de stad met uitzicht over het open agrarische landschap, is er nu sprake van een stuk stad dat functioneert als lommerrijke woonomgeving en groen overgangsgebied tussen Tilburg Oud- en Nieuw-Zuid. Het gebied is als een duidelijke ruimtelijke eenheid met kenmerkende modernistische architectuur te lezen.

Locatie

Tilburg

Opdrachtgever

Gemeente Tilburg

Samenwerking

DAT Architecten, Morgenmakers, Gerrie Andela

Oppervlak

24 ha

Tilburg ontwikkelt zich snel ten zuiden van de Ringbaan. Daarmee staat de positie en betekenis van het plangebied ter discussie. Ook is de bebouwing aan renovatie toe. Samen met een team experts is er een toekomstvisie opgesteld die recht doet aan de karakteristieke stedenbouw en architectuur, de actuele waarde van het groen en mogelijke betekenis van de plek voor de stad als geheel. De visie is tot stand gekomen gedurende een uitgebreid participatief proces met bewoners en betrokkenen.

Naast de zichtbare elementen en de relaties met de omgeving kijken we in de visie naar de sociale structuren van de wijk. Het gebied kent een groot aantal betaalbare sociale huurwoningen. Daarmee vervult de wijk een belangrijke rol in de stad. Tegelijkertijd is er een groot aantal ruimtelijke knelpunten. Van onprettige plekken door dichtbegroeide heestergroepen tot anonieme plinten, en van een weinig representatieve openbare ruimte tot groenelementen die de menselijke maat zijn ontgroeid. De visie zelf is gestoeld op kwaliteiten van het gebied en haar ruimtelijke ensembles. De herkenbare repetitie van gebouwen, de ruimtewerking tussen bebouwing, de stevige groene structuur en de beleving van Ringbaan Zuid als groene parkway zijn enkele kenmerkende te behouden en te versterken kwaliteiten.

In de toekomstvisie staat het geschikt maken van het woningaanbod en het creëren van een fijne woonbuurt centraal. Ook stellen we voor de anonieme, onderbenutte openbare ruimte in het gebied te transformeren tot een toekomstbestendige parkruimte – Ringpark Zuid – met volop ruimte voor klimaatadaptatie en stadsecologie. De cultuurhistorische waarden van het gebied krijgen een plek in de toekomst, ongeacht welke gebouwen gerenoveerd of gesloopt en herbouwd worden.

Ringpark Zuid is een nieuw park van formaat dat zich qua maat en schaal meet met de grootste parken in Tilburg. Tegelijkertijd wordt het park geen traditioneel stadspark. Er wordt niet alleen aan het park gewoond, maar ook in het park. Daarnaast speelt het park een belangrijke rol in het verbinden van belangrijke ecologisch waardevolle gebieden in en buiten Tilburg, verkoelt het de aangrenzende wijken en zal het bijdragen tot een betere waterhuishouding door de grote bufferfunctie in lange wadi’s langs de Ringbaan. De Edisonlaan en Generaal Smutslaan zullen worden omgevormd tot een klimaatstraat. Boomstructuren worden aangevuld met een meer divers soortenaanbod en een nieuwe stadsboomgaard vormt een sociale ruimte met betekenis voor zowel mens als dier.  Tot slot zullen groene verbindingen met de aangrenzende stenige wijken worden versterkt. Op naar een toekomstbestendig stuk stad!