2004 - 2012

Wijkeroogpark

2004 - 2012

Wijkeroogpark

In 1964 is dwars door het Wijkeroogpark de Velsertunnel aangelegd. Dit versnipperde niet alleen het groengebied, maar verstoorde ook de bodem en de natuurlijke waterhuishouding. In samenwerking met kunstenaar Erick de Lyon herstelde Bureau B+B een oude beekloop en ontwierp nieuwe verbindingen voor het park.

Locatie

Velsen-Noord

Opdrachtgever

Grontmij Noord-Holland

Jaar
2004 - 2012
Samenwerking

Erick de Lyon

Oppervlak

19 ha

 

De Scheybeek stroomt van de binnenduinrand bij Heemskerk, via de parken Westerhout en Scheybeeck naar het Noordzeekanaal. De benedenloop was tot voor kort niet meer als beek herkenbaar. Bureau B+B heeft deze benedenloop in het Wijkeroogpark weer zichtbaar gemaakt.  De Scheybeek rijgt de verschillende parken aan elkaar en vormt de rode draad in het vernieuwde Wijkeroogpark.

In het midden van de beek loopt een betonnen goot die voorkomt dat de beek tijdens warme zomers droogvalt. De kunstmatige beek is een autonoom element dat het Wijkeroogpark structureert en verbindt. Daarnaast biedt het kansen voor natuur en recreatie.

De nieuwe beekloop heeft natuurlijke oevers die variëren in breedte. De betonnen goot heeft een ruwe toplaag waar sediment op blijft liggen. Hierin kunnen zich micro-organismen vestigen. Oorspronkelijk stond de Scheybeek onder invloed van eb en vloed. Op de overgang van zout naar brak water leverde bijzondere flora en fauna op zoals Zilte rus, Zulte en vissen zoals de Dikklipharder, zeeprik en zwarte gondel. Deze situatie is in het Wijkeroogpark hersteld. Bij de monding van de beek in het Noordzeekanaal vloeit het zoete beekwater in een vijver met brak water afkomstig uit het Noordzeekanaal. Via een vishevel staat de vijver in contact met het kanaal.

 

Het bestaande Wijkeroogpark bestaat uit een compositie van open ruimtes en bosschages. Door dit decor slingeren de beek en een nieuw pad voor fietsers en voetgangers. Het pad ligt soms naast de beek, waarna de wegen zich scheiden. Op onverwachte plekken ontmoeten de parkbezoeker en de waterloop elkaar weer. De bruggen over de beek zijn staalplaten afkomstig van de nabijgelegen Hoogovenfabrieken. Vanaf de smalle, lage beekovergangen kan het leven in en om de beek geobserveerd worden. In de bredere delen van de beek kan je vissen en pootjebaden. Er liggen losse keien in het water die kinderen uitnodigen om dammen te bouwen en zo nog meer natuurlijke variatie te creëren.