2008 - 2012

Stadsblokken Meinerswijk

2008 - 2012

Stadsblokken Meinerswijk

Stadsblokken en Meinerswijk liggen in de uiterwaarden van Arnhem. Het is een dynamisch gebied met natuur, recreatie, archeologie, landbouw, verstedelijking, bodemverontreiniging en ruimte voor de rivier. Bureau B+B stelde na een intensief participatieproces een gebiedsvisie op, waarin alle belangen samen komen. Stadsblokken-Meinerswijk bestaat uit 450 ha uiterwaarden aan de zuidelijke oever van de Nederrijn, tegenover het centrum van Arnhem. Bij hoogwater staat ongeveer tweederde onder water. De gebiedsvisie gaat uit van een uitgestrekt, ruig uiterwaardenpark met voldoende ruimte voor de rivier.

Locatie

Arnhem

Opdrachtgever

Gemeente Arnhem

Jaar
2008 - 2012
Samenwerking

Atelier Loos van Vliet

Oppervlak

450 ha

De EHS-doelstelling voor dit gebied is gericht op het ontwikkelen van een stroomdallandschap met moeras- en watervegetatie. De rivierdynamiek en het schone kwelwater zorgen voor een grote biodiversiteit. Om de dynamiek te verhogen en de waterafvoer te versnellen is plaatselijk de zomerdijk verwijderd. Rivierwater kan hierdoor de Plas van Bruil instromen. Daarnaast is een nieuwe strang gegraven, waarin permanent water staat. Bij hoog water kan het rivierwater versneld worden afgevoerd, om dijkdoorbraken en overstromingen te voorkomen. Er spelen veel belangen in dit dynamische gebied. Het proces begon daarom met een open participatie waaruit negen denkrichtingen naar voren kwamen. Op basis van deze denkrichtingen heeft Bureau B+B drie scenario’s opgesteld, die zijn getoetst door alle betrokken partijen. Naast Rijkswaterstaat, waren ook de Provincie, Staatsbosbeheer en het Waterschap bij het proces betrokken. Andere belanghebbenden zoals eigenaren en bewoners zijn constant geïnformeerd en geraadpleegd. In drie openbare bijeenkomsten zijn de onderzoeksresultaten, de scenario’s en de conceptvisie met de samenleving gedeeld.

In de uiterwaarden zijn cultuurhistorische resten te vinden van een Romeins fort, een middeleeuwse hofstede, een kanaal uit de gouden eeuw, de Arnhemse Scheepsbouw Maatschappij en de IJssellinie. In de gebiedsvisie zijn alle cultuurhistorische waarden in kaart gebracht. Vervolgens deed Bureau B+B aanbevelingen voor het beleefbaar maken van de geschiedenis. Verschillende historische objecten kunnen een nieuwe functie krijgen, zoals de steenfabriek, de schipbrug, café Meinerswijk en de ASM-haven. Daarnaast zijn er plannen voor een ‘Rijnkamer’ met een overzicht van de geschiedenis van de rivier met zijn uiterwaarden. Naast de John Frostbrug liggen kansen voor een vrijheidsmonument. De verschillende historische objecten worden ontsloten door een comfortabel pad.