2017

Kazerneterrein Sijsele

2017

Kazerneterrein Sijsele

Het voormalige kazerneterrein in Sijsele transformeert tot een gemengd gebied voor wonen, werken en recreëren. Samen met NEXT architects en Arcadis België maakte Bureau B+B hiervoor een schetsontwerp. Het concept bestaat uit een stevig landschappelijk raamwerk dat het kazerneterrein verbindt met zijn omgeving. De ruimtes binnen het raamwerk krijgen een flexibele invulling, die samen met bewoners, ondernemers en ontwikkelaars tot stand zal komen.

Locatie

Sijsele

Opdrachtgever

Winvorm

Jaar
2017
Samenwerking

NEXT architects, Arcadis

Oppervlak

21 ha

Op het kazerneterrein zijn niet alleen sporen van het militaire gebruik te vinden, maar ook van het oorspronkelijke agrarische landschap en van een voormalige kwekerij van bloemen en planten. Deze historische gelaagdheid vormt de basis voor de identiteit van de nieuwe ontwikkelingen. Het ontwerp is verdeeld in drie landschappelijke zones: een bloementuin, de centrale as en de landschappelijke kamers. De bloementuin ligt langs de Dorpsstraat, op de plek van de voormalige kwekerij. Het middengebied van het kazerneterrein heeft een parkachtig karakter. Een historische bomenlaan wordt hier hersteld. Het is de landschappelijke drager van het ontwerp en vormt tegelijkertijd de hoofdverbinding voor fietsers en wandelaars. In het zuidelijke deel van het terrein wordt het oorspronkelijke heggenlandschap geherintroduceerd. Hierdoor ontstaan landschapskamers waarbinnen ruimte is voor moestuintjes, waterinfiltratie of landschappelijke woonvormen. Het kazerneterrein zal geleidelijk ingevuld worden met een mix van functies en doelgroepen. Bij aanvang van het project zal het terrein opengesteld worden voor de gemeenschap. Vervolgens start de inrichting van het entreegebied, de groene as, de bedrijvenzone en het innovatieve hart. Het entreegebied bestaat uit een bomenplein en een markthal en woningen. De groene as krijgt een parkachtige inrichting, met recreatieve voorzieningen. Dichterbij de woningen heeft het groen een meer collectief karakter, met spelaanleidingen voor de kinderen. Het definitieve programma wordt door bewoners, ondernemers en ontwikkelaars in samenspraak ontwikkeld.

Het ontwerp voor de transformatie van het kazerneterrein is op verschillende manieren duurzaam. Er is aandacht voor de aanpasbaarheid, energie, water en mobiliteit. Veel bestaande bebouwing krijgt een nieuwe functie, maar ook de nieuwbouw krijgt een aanpasbaar karakter. Op het kazerneterrein is volop ruimte voor innovatie op het gebied van waterbeheer. De natuurlijke topografie vormt de basis voor het watersysteem. Groene daken bufferen het regenwater, dat vervolgens infiltreert in wadi’s en wetlands. De wadi’s sluiten aan op een bestaande beek ten noorden van het terrein. Verharding is zo veel mogelijk waterdoorlatend. De inrichting van de openbare ruimte ontmoedigt autorijden en maakt wandelen en fietsen aantrekkelijk. Het programma ontwikkelt zich flexibel en geleidelijk, zodat het zich gedurende het proces kan aanpassen aan veranderende inzichten en technieken.