Stadsblokken Meinerswijk Arnhem

Meinerswijk nevengeul

Stadsblokken en Meinerswijk liggen in de uiterwaarden van Arnhem. Het is een dynamisch gebied met natuur, recreatie, archeologie, landbouw, verstedelijking, bodemverontreiniging en ruimte voor de rivier. Bureau B+B stelde na een intensief participatieproces een gebiedsvisie op, waarin alle belangen samen komen.

Ruimte voor de rivier
Stadsblokken-Meinerswijk bestaat uit 450 ha uiterwaarden aan de zuidelijke oever van de Nederrijn, tegenover het centrum van Arnhem. Bij hoogwater staat ongeveer tweederde onder water. De gebiedsvisie gaat uit van een uitgestrekt, ruig uiterwaardenpark met voldoende ruimte voor de rivier. De EHS-doelstelling voor dit gebied is gericht op het ontwikkelen van een stroomdallandschap met moeras- en watervegetatie. De rivierdynamiek en het schone kwelwater zorgen voor een grote biodiversiteit. Om de dynamiek te verhogen en de waterafvoer te versnellen is plaatselijk de zomerdijk verwijderd. Rivierwater kan hierdoor de Plas van Bruil instromen. Daarnaast is een nieuwe strang gegraven, waarin permanent water staat. Bij hoog water kan het rivierwater versneld worden afgevoerd, om dijkdoorbraken en overstromingen te voorkomen.

Participatie
Er spelen veel belangen in dit dynamische gebied. Het proces begon daarom met een open participatie waaruit negen denkrichtingen naar voren kwamen. Op basis van deze denkrichtingen heeft Bureau B+B drie scenario’s opgesteld, die zijn getoetst door alle betrokken partijen. Naast Rijkswaterstaat, waren ook de Provincie, Staatsbosbeheer en het Waterschap bij het proces betrokken. Andere belanghebbenden zoals eigenaren en bewoners zijn constant geïnformeerd en geraadpleegd. In drie openbare bijeenkomsten zijn de onderzoeksresultaten, de scenario’s en de conceptvisie met de samenleving gedeeld.

Cultuurhistorie
In de uiterwaarden zijn cultuurhistorische resten te vinden van een Romeins fort, een middeleeuwse hofstede, een kanaal uit de gouden eeuw, de Arnhemse Scheepsbouw Maatschappij en de IJssellinie. In de gebiedsvisie zijn alle cultuurhistorische waarden in kaart gebracht. Vervolgens deed Bureau B+B aanbevelingen voor het beleefbaar maken van de geschiedenis. Verschillende historische objecten kunnen een nieuwe functie krijgen, zoals de steenfabriek, de schipbrug, café Meinerswijk en de ASM haven. Daarnaast zijn er plannen voor een ‘Rijnkamer’ met een overzicht van de geschiedenis van de rivier met zijn uiterwaarden. Naast de John Frostbrug liggen kansen voor een vrijheidsmonument. De verschillende historische objecten worden ontsloten door een comfortabel pad.

  • Locatie: Meinerswijk, Meinerswijk en De Praets, Arnhem, Netherlands
  • Gebiedsvisie: 2012
  • Opdrachtgever: Gemeente Arnhem
  • Oppervlakte : 450 ha
  • Partners: Loos van Vliet
Meinerswijk hoog water

When the water is high, approximately two thirds of the area floods.

Meinerswijk

The ecological objective is aimed at developing a river valley with swamp and water vegetation.

Meinerswijk cultuurhistorie

Several historical objects can be reused

Meinerswijk Gebiedsvisie

Bureau B+B composed a master plan, combining all different interests.

Meinerswijk cultuurhistorie

All the historical values are mapped.