Molenzoom, Houten

Houten Molenzoom Masterplan design Bureau B+B

De molenzoom is een kantorenlint in Houten. Het ligt langs een belangrijke verkeersader die het centrum verbindt met het wegennet rond de stad. De Molenzoom zal transformeren naar een economisch vitale en comfortabele woon- werkomgeving. Bureau B+B stelde een masterplan op voor de Molenzoom, in het kader van een ontwerpend onderzoek van Architectuurcentrum Makeblijde. De nadruk lag bij dit onderzoek bij de ruimtelijke dimensie van gezondheid.

Gezonde stad
Als we het over ‘gezondheid’ hebben, is het gemakkelijk deze term te eenzijdig te interpreteren en alleen oog te hebben voor de fysieke gezondheid van de mens. Om tot een daadwerkelijk gezonde omgeving te komen moet er ook aandacht besteed worden aan het mentale welbevinden, de kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren in de sociaal maatschappelijke context. Wij zijn ervan overtuigd dat multifunctionaliteit de sleutel is tot een gezonde stad. Vermenging en verbinding van functies brengt levendigheid met zich mee. Een goed ontwerp van de openbare ruimte faciliteert uitwisseling, beweging en ontmoeting.

Ontbrekende schakel
De Molenzoom ligt als een geïsoleerd werklandschap midden in het woonlandschap van Houten. Het gebied wordt alleen gebruikt door de mensen die er werken, voornamelijk als verkeersruimte. Omdat de Molenzoom bovendien zeer ruim is opgezet, heeft het gebied een anoniem, eenzijdig karakter.
De centrale ligging van het gebied biedt kansen. De Molenzoom kan een knooppunt worden van wonen en werken, sport en leisure. Het kan verschillende centra, groengebieden en het omringende landschap met elkaar verbinden en de barrièrewerking van het spoor verzachten.

Verbinden
De Molenzoom zal zich ontwikkelen tot een lokale verbindingszone. De kruising van de Molenzoom met de Vlierweg wordt hierin het centrale knooppunt. We verbeteren de recreatieve en verbindende functie door aan te sluiten op de groenstructuren in de omgeving. Via een aantal nieuwe aansluitingen leidt de Vlierweg naar het oude centrum. Het wordt makkelijker om de oversteek te maken tussen het noordelijke en het het zuidelijke centrum. We verleggen de focus van de auto naar langzaam verkeer en openbaar vervoer. Een centrale parkeervoorziening buiten de ring van Houten zet bezoekers aan tot meer fysieke beweging.

Verdichten en differentiëren
Het tweede deel van de ruimtelijke strategie voor de Molenzoom bestaat uit verdichting van de bebouwing en functiemenging. Het kantorenpark wordt geherstructureerd door bedrijven te verhuizen, te verkleuren en deels te slopen. Er komt een beeldkwaliteitsplan voor façades, zodat het gebied een samenhangende uitstraling krijgt. We maken open werkplekken met ruimte voor kleine, lokale bedrijven. In de plinten komt nieuw programma. Terwijl het kantorencluster aan de zuidkant wordt verdicht, ligt de focus rond het park en bij het centrum meer op wonen. Aan de noord-oostkant van de Molenzoom komt een promenade langs een nieuwe groen- waterstructuur voor waterbuffering.

  • Locatie: Molenzoom Houten, Nederland
  • Onderzoek: 2016
  • Opdrachtgever: Architectuurcentrum Makeblijde