Kustvisie Waddenzee

Kustvisie Waddenzee

De Nederlandse waddenkust is een bijzonder gebied met hoge natuurwaarden en een rijke cultuurhistorie. Toeristisch gezien is het vooral een anoniem doorgangsgebied naar de Waddeneilanden. Krimp en zeespiegelstijging vragen om nieuwe mogelijkheden om de economische basis te verbreden en ruimtelijke kwaliteit te verhogen. Bureau B+B voerde een ontwerpend onderzoek uit naar de waddenkust van Noord-Holland en ontwierp een integrale visie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied.

Kop van Noord-Holland: Tuinen aan ‘t Tij
De kop van Noord-Holland wil zich profileren als een gastvrije regio. Als bezoeker ervaar je daar echter weinig van. Grote delen van de Waddenkust zijn verboden terrein en onbereikbaar door privatisering en een accent op veiligheid en natuurontwikkeling. Als aanvulling op de overbekende Noordzeekust biedt de waddenkust een uitgestrekt “landschap niet voor watjes”. Je kunt het grijze slik voelen en ruiken, net als de zilte lucht en zelfs het eten uit de polders en van het wad. Juist aan de kust ligt de kans gastheerschap te koppelen aan gastronomie. De grootste troefkaart van Noord-Holland Noord is de rijke traditie in voedselproductie met een heel eetbaar landschap van het wad nog weinig benut. We willen dan ook de ontwikkelingen die al gaande zijn, met de groeiende biologische groenteteelt en ontwikkelingen rond Seedvalley, buitendijks uitbreiden en versterken. In het wad gaan schorren, dammen en buitendijkse (proef)tuinen voedsel produceren.

Dijk als verbinding
We het maken het kustgebied bereikbaar via de nieuwe en de oude zeedijken. Nieuwe en oude zeedijken, vormen lange lijnen door het landschap van Noord-Holland. Ze vormen, soms scherpe, overgangen tussen verschillende landschappen, en verbinden daarmee binnen- en (voormalige) buitendijkse gebieden. We stellen voor de wakerdijken, de primaire zeedijken, te veranderen in bloemrijke, geurende dijken om dit extra te benadrukken. Op strategische plekken creëren we besloten, geborgen rustpunten in het winderige en uitgestrekte landschap genoemd “tuinen aan ‘t Tij”. De dijk wordt zowel het verbindende element als de toegang tot het wad. De grootste troefkaart van Noord-Holland Noord is de rijke traditie in voedselproductie en het eetbare landschap van het wad. De dijken koppelen gastronomie aan een plek, zoals bijvoorbeeld een boerenmarkt in Kolhorn, oesters plukken bij de spuisluis en buitendijkse proeftuinen bij Den Oever.

Tien plekken
We hebben tien strategische plekken gevonden waar we de waddenkust bereikbaar kunnen maken. Ieder van deze tien plekken is verschillend en vertelt zowel een verhaal van de kust, het wad en het cultuurhistorische achterland, maar ook iets over de locatie zelf. De plekken zijn nadrukkelijk geen grootschalige toeristische attracties, maar gastvrije plekken in een eerlijk cultuurlandschap waar wordt gewerkt, geproduceerd, geleefd en gegeten.

  • Locatie: Noord-Holland, Nederland
  • Visie: 2012
  • Opdrachtgever: Atelier Fryslân
Visie Waddenkust

The dike becomes the gateway to the mudflats.

Kustvisie Waddenzee

We defined ten strategic hotspots to access the Wadden Sea coast. Every hotspot is different and tells the story of the coast.

Kustvisie Waddenzee

The gardens are secluded, comfortable oasis in the vast, windy landscape.

Kustvisie Waddenzee

The dike becomes the connecting element.

Kustvisie Waddenzee

The Wadden Sea coast offers a vast “landscape, not for wimps”.