Het Delta Model

Bureau B+B werkt vanaf 2004 aan Blaricummermeent, een nieuwe wijk met 830 woningen en een bedrijventerrein van 18,5 hectare, op een nog onbebouwd weidegebied langs het Gooimeer. Voorop stond het creëren van een dorps woonmilieu, maar wel met een hoge dichtheid. Dit vertaalde zich in een plan waarbij twee netwerken over elkaar heen gelegd zijn. Het eerste is een fijnmazig patroon van woningen aan rechte straten met een smal en groen profiel, een hoge diversiteit aan woningtypologieën, bijvoorbeeld met de mogelijkheid tot werken aan huis, en heggen als erfafscheiding. Een verspringende rooilijn en de mix van typen zorgen voor een informele uitstraling. Het netwerk dat daaroverheen ligt structureert de wijk en lijkt geïnspireerd op thema’s uit de Engelse landschapsstijl: een kronkelige rivier, met daarin een eiland, slingerende secundaire wegen die elkaar vrijwel nergens recht kruisen en een voorname bomenlaan als hoofdweg. Daar waar de wegen samenkomen, ontstaan pleinen met grote bijzondere bomen.
De centraal door het plangebied slingerende rivier verbindt het bestaande water uit de naastgelegen wijk de Bijvanck met het Gooimeer. De rivier is geïnspireerd op een mogelijke zijtak van de Eem, die hier eeuwen geleden gelopen moet hebben. De wijk is opgedeeld in twee sferen.

Deelgebied Delta ligt het meest noordelijk en is georiënteerd op het water. Het waterpeil van de rivier sluit hier aan op dat van het Gooimeer. Wonen in, op en aan het water staat er centraal; hier zullen voornamelijk villa’s met platte daken verrijzen. Doordat de rivier hier breed is, gemiddeld tussen de vijftig en honderd meter, is deze toegankelijk voor grotere boten die kunnen aanleggen bij de villa’s. Aan een pier in het Gooimeer worden drijvende woningen met ateliers gerealiseerd.

Deelgebied Stroom ligt in het zuidelijke deel van het plangebied en grenst aan de bestaande wijk Bijvanck. Dit deelgebied is meer georiënteerd op groen, aan of nabij de rivier, waardoor het een hoogteligging heeft die aansluit bij de omliggende wijken. Het waterpeil van de rivier ligt hier hoger; een stuw tussen beide deelgebieden lost het verschil in waterpeil op. De rivier die door Stroom slingert is smaller, de breedte varieert tussen de twintig en vijftig meter, waardoor deze slechts toegankelijk is voor kleine bootjes en kano’s. De woningen in dit deel hebben voornamelijk puntdaken.

De waarde die het bureau hecht aan het narratieve en associatieve in een ontwerp komt tot uiting in het 2,2 kilometer lange wijkpark langs de rivier, dat net als de wijk is opgedeeld in twee sferen en waar het grond- en waterniveau verandert van hoog naar laag. Een betonnen pad verbindt beide sferen. Samen met kunstenaar Paul de Kort is een variatie aan landschappen voorgesteld refererend aan de verdwenen eb- en vloedwerking ten tijde van de Zuiderzee: een sprengenlandschap, een beekdal, een wetland, een kanaal en een getijdengebied. Het beplantingsplan laat de overgangen tussen de landschapstypen zien door op die plekken een intensiever kleurenschema toe te passen: rood, paars en roze.

  • Locatie: Deltazijde, Blaricum, Netherlands
  • in uitvoering: 2009
  • Opdrachtgever: Gemeente Blaricum
  • Oppervlakte : 71,2 ha
  • Partners: LoosvanVliet