Beatrixsluis: ‘Objets Trouvés’

Collage object trouvé Beatrixsluis

De Prinses Beatrixsluis krijgt een derde sluiskolk. Daarnaast wordt het Lekkanaal verbreed. De sluis en het kanaal hebben grote cultuurhistorische waarden, waar zorgvuldig mee moet worden omgesprongen.

Objets Trouveés
Op de plek waar het Lekkanaal wordt verbreed, liggen objecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een negentiende-eeuws stelsel van verdedigingswerken. Deze objecten zomaar ergens anders neerleggen zou geschiedvervalsing zijn. Daarom worden de objecten ‘liefdevol opzij gelegd’, op zo’n manier dat duidelijk is dat ze zijn verplaatst. Zo wordt de verbreding van het kanaal ook onderdeel van de geschiedenis in het landschap. De objecten vormen als Objets Trouveés een museaal landschap.

Draagvlak
De objecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie speelden een belangrijke rol in het politieke proces. Het Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie streeft ernaar om de linie op de UNESCO Werelderfgoedlijst te plaatsen. Zij volgden de plannen voor de verbreding van het Lekkanaal daarom met argusogen. Bureau B+B werkte in nauw overleg met het Nationaal Project aan een oplossing voor de cultuurhistorische objecten. Uiteindelijk konden alle partijen zich in het resultaat vinden en wordt de verbreding van het Lekkanaal binnenkort uitgevoerd.

Monument
De Prinses Beatrixsluis dateert uit 1937 en is een Rijksmonument. Het is een icoon in het landschap dat niet overschaduwd mag worden door de nieuwe kolk. Bureau B+B ontwierp de nieuwe kolk als ‘een snede in het landschap’, die letterlijk niet boven het maaiveld uitsteekt.

Ambitiedocument
Het project is aanbesteed via een DBFMO contract. Bureau B+B was binnen deze aanbestedingsprocedure verantwoordelijk voor het Ambitiedocument. Hierin staan de ambitie en eisen met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit, landschappelijke inpassing en architectonische specificaties van de nieuwe sluiskolk. Tevens is Bureau B+B onderdeel van het kwaliteitsteam tijdens de aanbestedingsfase en de uitvoeringsfase van het project.

  • Locatie: Pr. Beatrixsluis, Nieuwegein, Netherlands
  • In aanbouw: 2014-2017
  • Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

The objects must be set aside in a way that clearly shows that they have been moved.

collage Beatrixsluis

On the site of the canal widening, remnants were found of the Nieuwe Hollandse Waterlinie.

The Princes Beatrix Lock is a land mark, that should not be overshadowed by the new lock chamber.

Impressie Beatrixsluis

the new chamber as a ‘cut in the land’, that literally does not stick out.